Utskriftsversion

Skolråd

Här finns minnesanteckningar från Skolrådets möten.

Vision 2013-2016: ” I Vår trygga och lustfyllda skola är målet givet, vi är omtänksamma, vetgiriga och lär för livet”.

Minnesanteckningar skolråd Ås 2015-11-09

Deltagare från klass 1,2,3-4,5,6 och personal från skolan och förskolan

Rektor Anders Bohlin hälsade representanterna välkomna och gav en snabb återkoppling på hur läget i verksamheterna är för tillfället. Just nu är det 18 barn på förskolan och 109 elever i skolan och 51 elever på Fritids.

Skolrådet uppmanar alla som har sina barn i Ås att göra reklam för verksamheterna så att vi får lite fler barn till nästa höst. Det behövs fler barn i verksamheten eftersom ekonomin har att göra med hur många barn vi har.

Rektorn berättade att årskurs 6 just har börjat genomföra den muntliga delen av da nationella proven. Dessa görs för första gången på hösten istället för som tidigare på våren. De övriga delarna av proven sker som tidigare på våren.

Vi fick ta del av alla de planer som styr verksamheten på förskolan, i skolan och på fritids. Dessa kommer att läggas ut på skolans hemsida. Kvalitetsredovisningen för läsåret 2014-15 finns redan där.

Föräldrarna undrar om vi kan förändra lite på vår ”Öppet hus” kväll? De upplever det som stressigt. Personalen får i uppgift att se över upplägget. Det som önskas är lite mer tid i den egna klassen för föräldramötet.

Föräldrarna uttrycker sin glädje över att ha sina barn i den fina skolan, och kan inte tänka sig att någon annan skola kan vara bättre. De berättade också att de närvarat vid handbollsturneringen fredag 6/11 i idrottshuset, där både årskurs 2 och 5 vann samt åk6 blev 2:a. Det som imponerade på föräldrarna var den fina sammanhållningen som fanns mellan alla barn från Ås. Detta har vi även sett när barnen har tränat inför turneringen. De äldre barnen har tagit sig an de yngre och tränat tillsammans.

Anteckningar förda av

Anders Bohl


Minnesanteckningar förda vid Skolråd Ås skola 2014-11-17.

Närvarande: Anders Forsberg rektor, Ulrika Sander förskolan, Lotta Tegin Fransson f-klassen och fritids, Anneli Johansson åk 1-6, Anita Rundkvist BUN samt ett femtontal föräldrar och två elever.

Välkomna och presentation; Rektor Anders Forsberg hälsade alla välkomna till Skolrådet och samtliga närvarande presenterade sig för varandra.

Rapport från verksamheterna; Förskolan har skrivit en konsekvensbeskrivning där de beskriver sin nuvarande situation berättar Ulrika. Det är många barn som har utökat sin tid och pedagogerna känner att de har svårt att räcka till för att kunna genomföra verksamheten och nå Läroplanens mål. Man försöker dela upp barnen i grupper och har samarbetsövningar samt arbetar tematiskt med matte, teknik och natur. De arbetar med sagoteman som t.ex. Solstrålefen och Pettsson & Findus. De dokumenterar sitt arbete tillsammans med barnen och använder sig av läsplattor i sitt arbete. Pedagogerna anser att när de är en en-avdelnings förskola är det svårt att ha lika många volymtimmar som de förskolor som har flera avdelningar. De har 3,25 tjänst på 24 inskrivna barn och barnens närvarotid är 230 timmar/heltidsanställd. De har fått snabb respons på sin konsekvensbeskrivning och fått mer resurser. En person som har arbetspraktik har fått utökat med fler timmar fram till jul.

F-klassen har 17 barn inskrivna och har sin verksamhet uppe på Loftet berättar Lotta. Det är trångt men de trivs bra. De arbetar mycket under höstterminen med gruppövningar för att försöka att bli en grupp tillsammans. Just nu arbetar de med vädertema. En förälder tycker att en av fördelarna med Loftet är att det finns flera små rum där man kan dela upp klassen i mindre grupper. Hela Gammelbo har ett stort renoveringsbehov.

Lotta berättar att det är 55 barn inskrivna på fritids och det är tre heltidstjänster. De känner att det är en tuff arbetsbelastning. Det är många barn när det är frukost på morgonen och mellanmål på eftermiddagen i matsalen. Eftersom det är så många barn så har de uteaktiviteter fram till kl.15 varje dag f. Det är också svårt att genomföra planerade aktiviteter för att det är för många barn och för få personal. Pedagogerna känner att det är svårt att nå upp till målen enligt läroplan för sin verksamhet. Deras öppettider är kl. 05.30-18.30. Viss samordning sker med öppningar och stängningar tillsammans med förskolan.

Anneli berättar att det finns 91 elever från klass 1 till 6 på Ås skola. Det är fem klassföreståndare som arbetar fördelade på klass 1, klass 2-3, klass 3-4, klass 5 och klass 6. Lärarna arbetar i flera klasser utifrån sin behörighet att undervisa i olika ämnen. Lärarna anser att rätt kompetens ger en högre nivå på undervisningen. Det ökar även samarbetet och stärker relationerna mellan elever i alla åldrar och vuxna på skolan. Lärarna tycker att det är svårt att tillgodose alla elevers behov av särskilt stöd som de behöver eftersom vi har fått minskade resurser. Vi arbetar med vårt prioriterade granskningsmål ”Öka elevernas upplevda arbetsro” i alla klasser. Det framkom ett behov av detta i enkäten Skoltempen som genomfördes under vt-14. Skolan är miljöcertifierad enligt Grön Flagg. Årets arbetsområde är ”Klimat och Energi”.

Brist på resurser; Skolan har fått minskade resurser och det finns inte längre någon resurspedagog på skolan. Det innebär att pedagogerna i varje klass ska tillgodose varje elevs behov av särskilt stöd vilket är mycket svårt. Rektor berättar att inför budget 2015 kommer ett annat system att införas vilket förhoppningsvis kan ge mer resurser. Skolan har idag tillgång till en specialpedagog via Elevhälsan men vi har stort behov att få en speciallärare på viss tid. På skolan har vi anställt totalt tre elevassistenter för barn med särskilda behov. Dessa kostnader har vi sökt från ett centralt tilläggsbelopp och är beviljade fram till jul. Några föräldrar tar upp frågan hur de kan påverka så skolan får mer stöd och resurser och kommer fram till att man kan till exempel göra en skrivelse till förvaltningschefen och till politikerna i Barn- utbildningsnämnden.

Renovering/underhåll av våra lokaler; Under sommaren har en del renoveringsbehov tillgodosetts. Tre ytterdörrar på Regnbågen har bytts ut, golvet i idrottssalen har bytts och även golvet på förskolan samt i hallen utanför matsalen i Skogsgläntan. En ny klätterställning på skolgården är också inköpt.

Kontaktpolitikern har ordet; BUNs politiker Anita berättar att det är på gång att en ny förskola ska byggas vid Hagby 2016. Det är 45 barn i kö till vt-15 i Nora kommun. Det finns en fyra-månaders garanti att få plats i förskoleverksamheten i Nora kommun.

Övriga frågor; Rektorn delade ut Kvalitetsredovisningen för 2013/2014 till de som var intresserade, tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Anneli Johansson


Minnesanteckningar från skolrådet för Ås-förskola, grundskola åk F-6 och fritishem den 26 maj 2014

Närvarande vid mötet var Anders Forsberg (Förskolechef/Rektor), Annika Wilhelmsson (Fritidspedagog), Kristina Kåks (Lärare i 5-6 A),  Ulrika Sander (Förskollärare), Birgitta Borg (Kontakt politiker) och 3st föräldrarepresentanter.

Anders hälsade alla välkomna och berättade att skolrådet ska vara en mötesplats för föräldrar, personal och politiker.

Birgitta berättade att det har tagits upp i nämnden att det är viktigt för politikerna att komma på dessa möten.

En presentation av verksamheterna:

UlrikaS. berättade att på Ås förskola har under våren haft många projekt på gång med  b la Miljötema där föräldrarna har varit med och gjort vår förskola mer utmanade för barnen. Vi har haft förskolans dag firande med sång och dans.  Vi har även haft ett litet tema om Norge med ett firande av Norges nationaldag. Idag är det 24 barn på Ås förskola.  Efter sommaren kommer vi att skola in fullt med barn direkt då det är kö till förskolan.

Annika berättade att fritids idag har 55 barn från förskoleklass till årskurs 5. Fritids känner att barnen har det bra, men att personalen skulle vilja ge barnen mera. Barnen har långa dagar då många föräldrar pendlar. Barngruppen har blivit större och större men inte resurserna. P.g.a. den hårda belastningen på fritids blir verksamheten begränsad och pedagogerna kan inte bedriva pedagogisk verksamhet i den utsträckning man önskar.

Både förskola och fritids upplever att de har svårt att få pedagogerna att räcka runt hela dagarna. Efter beslut att ha längre öppethållande har de små enheterna haft svårt att klara schemat då inga mer personalresurser tillförts.

Förskolans och fritidshemmets pedagoger kommer att gå på dialogmöte med politiker den 3 juni  för att lyfta dessa frågor.

Birgitta berättade att hon upplevde att alla partier som har yppat sig i ärendet vill behålla dessa småskolor.

Annika berättade lite om de lägre årskurserna

Förskoleklassen är 17 barn, de har tillverkat egna böcker och i matematiken har de arbetat med antal, volym och längd.

Ulrikas Ö. 1-2:a tränar mycket läsning nu med barnen och det har varit utvecklingssamtal.

Årskurs 2-3

3: an har haft nationella prov med goda resultat, Berit har tittat på fåglar och växter tillsammans med barnen.

Kristina berättade om de äldre årskurserna , där alla klasserna har haft orientering nu en tid på idrotten, 4:an har b la jobbat med kroppen och massmedia under våren

5-6:an har jobbat med energi och miljö och årskurs 6 har jobbat  mycket med att avsluta påbörjade arbeten.

6:an har även haft många nationella prov under våren och det är mycket rättning av dessa.

Kristina berättade att de hjälps åt med att rätta de nationella proven, men det är tidskrävande och att det förs samtal kring de nationella proven i arbetslaget .

Hur har det fungerat under läsåret 2013/14?

Vi har haft ålderblandadegrupper för första gången på länge, tycker att det har fungera bra, man har möjlighet att bli mer speciallist i sitt ämne, bättre gemenskap, lättare arbetsbörda och barnen får möta flera vuxna.

På Ås skola finns ingen förstelärare för närvarande, det finns 3 förstelärare i Nora Kommun, men det kommer att komma ytterligare 9 st. förstelärar tjänster som är möjliga att söka. I Nora kommun är förstelärartjänsterna tidssatta.

Resultat från enkäterna

Tyvärr så kan vi inte dra några slutsattser av föräldraenkäten då det var endast 25% som svarat och vi hade behövt minst 50% för att dra några slutsatter av svaren.

Däremot så har barnen från årskurs 4-6 svarat på elevenkäten, där vi kan se vad vi måste jobba vidare med för att förbättra. Elveenkäten finns att se på hemsidan.

Anders berättade att vi kommer att titta och reflektera över svaren och välja ut tre förbättringsområden som vi kommer att jobba extra med för att utveckla och förbättra verksamheten.

Nora bostäder har lovat oss en uppfräschning och renovering av lokalerna inom kort.

En ny klätterställning är beställd för 81 000 kr.

Inför läsåret 2014/15 kommer vi att fortsätta att ha några åldersblandade grupper

2-3:an, 3-4:an och sedan en ren 1:a, 5:a, och 6:a och en förskoleklass med 16 barn.

På grund av mindre elevantal och mindre pengar så kommer vi under nästa läsår inte ha någon resurslärare. Nytt sedan en tid är att det finns en central pott,  där man kan ansöka om pengar till extra resurs för barn som behöver. På mötet samtalades det om att se över Ås-skolas upptagningsområde om det skulle kunna bli större så att elevantalet höjs och att resurserna på detta sätt ökar.

Birgitta sa att hon tyckte att Ås-skola var duktiga att hitta lösningar, att hon höll med om att föra en diskussion om att utöka upptagningsområdet, att det skulle vara bra både för Ås och för Järntorget. Hon tog upp barnkonventionen och att det måste vara rättvist, samma kvalité i undervisningen, för barnen i en kommun.

Anders tackar alla för mötet!


Minnesanteckningar från Ås skolas Skolråd 131202.

Närvarande vid mötet var Anders Forsberg (Förskolechef/Rektor), Annika Wilhelmsson (Fritidspedagog), Annelie Johansson (Lärare i 5-6 B),  Karin Forsling (Förskollärare), Birgitta Borg (Kontakt politiker) och 5 st föräldrarepresentanter.

Mötet inleddes med att Anders hälsade alla välkomna och alla närvarande presenterade sig.

Därefter gjordes en kort presentation av alla verksamheter.

Anders berättade om den nya organisationen och att man fr.o.m. ht har två stycken arbetslagsledare inom Ås skolområde, dessa är Annika Wilhelmsson och Annelie Johansson.

Karin berättade om förskolans arbete, där målet för året är att arbeta mycket med barnens sociala och emotionella utveckling och att man därför lagt stor vikt på att arbeta med barnen i mindre grupper och ”Kompis-samlingar”.

En stor händelse under hösten har varit att barnen gjort en fiktiv resa till Nederländerna, då barnen under resan fått haft olika yrken och firat kungens födelsedag med nederländsk 5-kamp m.m.

Annelie informerade om arbetet med de äldre barnen och det nya arbetssätt som man har då lärare undervisar eleverna endast i de ämnen man har behörighet i. Detta arbetssätt fungerar bra då alla lärare knyter kontakter med fler elever än tidigare och är arbetsbesparande för lärarna då de endast planerar för och underisar i vissa ämnen. Det har dock varit mycket arbete för att få det att fungera rent schematekniskt.

Betygssättning för åk. 6 är ett intensivt arbete både höst och vår. För att öka elevernas motivation, för att eventuellt kunna höja sina betyg, har man valt att förlägga utvecklingssamtalen till januari månad när betygen för höstterminen har delats ut.

Under åk 6 har eleverna några veckor då de får pröva på olika språk,(tyska, spanska och franska) för att sedan kunna göra språkvalet till åk. 7.

Annika berättade att läget på Fritids är tufft då man har 57 barn inskrivna i verksamheten på tre personal. Enligt budgetreglerna så beräknar man 19 barn/heltidstjänst. På en liten enhet innebär det svårigheter att täcka de långa öppethållandetiderna som är från kl. 05.30-18.30. Det innebär att två personal ska ta hand om alla barn som ofta är fler än 40 stycken. Det finns också barn i gruppen som har behov av ett särskilt stöd, även då de är på fritids.

P.g.a. den hårda belastningen på fritids blir verksamheten begränsad och pedagogerna kan inte bedriva pedagogisk verksamhet i den utsträckning man önskar och som anges i läroplanen.

Birgitta Borg säger att detta problem är något som politikerna är medvetna om och som de jobbar med.

Deltagarna på mötet uttrycker stor besvikelse och missnöje över att Per Andreasson som ordförande för Barn- o utbildningsnämnden och Anders Danielsson, förvaltningschef inte är närvarande vid mötet. Då det i första hand är de som kan göra förändringarna och behöver få höra om hur verksamheterna fungerar samt möta föräldrarnas frågor och oro.

En förälder berättar att Nora Kommun måste arbeta mycket för att skolan skall vara en attraktionskraft, ”Bullerby-idyllen” som tidigare rått, då många flyttat från storstäder till Nora finns inte längre kvar. Kan vi inte locka med bra skolor är risken överhängande att Nora avfolkas.

Flera föräldrar upplever att klimatet på Ås skola har blivit tuffare, eleverna har blivit stökigare både i klassrummen och på skolgården och det har skett en attitydförändring både bland elever och lärare. Föräldrar berättar om hur elever känner sig otrygga under rasterna och upplever en rädsla för 6:orna. Man ställer sig frågan vad skolan gör för att motarbeta detta.

Anders berättar om vår plan mot diskriminering och kränkande behandling och om skolans vision som vi arbetar hårt för att uppnå:

” I Vår trygga och lustfyllda skola är målet givet, vi är omtänksamma, vetgiriga och lär för livet”.  Bl.a. så arbetar alla klasser varje vecka med ämnet Livskunskap.

Han berättar också att vi i Nora kommun har bra resurser vad gäller elevhälsa och att vi på Ås skola, till denna termin, har fått en förstärkning av specialpedagogtjänsten som bl.a.  stöttar lärarana i arbetet med elever med inlärningssvårigheter och/eller sociala problem.

Anders betonar också vikten av samarbetet mellan föräldrar och skola!Vision 2010-2013:
Hos oss är målet givet, vi är trygga, vetgiriga och lär för livet.

 Lite information från Skolrådet den 20 maj för Ås skola

 

  • Många timmar har gått åt till det nationella provet för 3:orna och 6:orna och resultatena har varit bra!
  • Ås skola är certifierade för Grön Flagg  och för varje period (som bestäms av skolan hur lång den är) så jobbar man efter ett tema som sedan ska redovisas in till "Håll Sverige rent" och detta gör man för att få behålla Grön Flagg.  http://www.hsr.se/gronflagglänk till annan webbplats Nu har bla miljörådet varit med och bestämt tema för kommande läsår och det kommer bestå av Reklam, Lycka och konsumtion (behöver vi köpa allt för att vara lyckliga?) och matproduktion (kravmärkt, närproducerat mm)
  • Skolinspektionen kommer på besök till Ås skola, eller har redan varit och resultatet av denna är offentligt och kommer till hösten att kunna läsas på deras hemsida.
  • Olweus kommer till hösten att tas bort och framöver kommer man genomgående i allt skolarbete jobba med hur man ska vara mot varandra och förebygga mobbning och kränkningar.
  • Inför nästa läsår blir elevantalet färre vilket bla kommer innebära en mindre klass mot vad det finns i dagsläget. Från 7 klasser till 6. Några klasser kommer att bli åldersblandade men hur det kommer att bli och vilka klasser som ska blandas är inte bestämt ännu.

Ås skola 2012-05-22

Minnesanteckningar från Skolrådet på Ås skola den 14 maj 2012

 
En liten men tapper skara, fem föräldrar och sex personal, samlades i matsalen på Ås skola. Tyvärr fanns ingen kontaktperson från barn- och utbildningsnämnden på plats. Kanske att den nya politiska majoriteten ännu inte hunnit utse sina kontaktpersoner, för inte kan det väl handla om ointresse? Inför nästa läsår måste vi fundera på om vi ska fortsätta med denna mötesform.

 
Som kvällens första programpunkt stod information om läget i verksamheterna och därför förflyttade vi oss till musiksalen där kulturpedagog Boel Johansson visade film och bilder från olika aktiviteter bl.a. från Hagbyängens förskola där barnen sjöng i skogen, eleverna i åk 3 byggde dinosaurier och eleverna i åk 4 byggde bilar med styranordning och belysning. Roligt!!
Fyrornas teknikprojekt avslutades med att kommunens alla fyror samlades i Folkets hus och visade sina "skapade alster". På Ås fritidshem har man firat "Fritidshemmens dag" med olika aktiviteter och fika på gården för barn och föräldrar. Toppen!

 
Anders berättade om rektorsområdets kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 som varit klar sedan februari. Den visar både på mål som uppnåtts och mål som vi behöver arbeta mer med. Den som är intresserad kan gå in på vår hemsida via www.nora.se. Kvalitetsredovisningen för nuvarande läsår, 2011/2012, kommer att vara klar i slutet av augusti och då finnas tillgänglig på hemsidan. Som ett underlag för kvalitetsredovisningen använder vi bl.a. ett antal enkäter. Alla föräldrar besvarar "Kvalitetsenkäten" i december och i maj månad. Vi riktar ett stort tack till alla som besvarat och lämnat in enkäten. Alla skolelever i åk F-6 besvarar "Skoltempen", också den två gånger/år, och eleverna i åk 3-6 besvarar Olweusenkäten en gång per år. Syftet med vårt aktiva kvalitetsarbete är att utveckla och förbättra verksamheten/undervisningen och därmed öka måluppfyllelsen.

 
Under året har vi på olika sätt arbetat med att implementera de nya styrdokumenten. Det är ett tidskrävande men också stimulerande arbete. För de som är intresserade av att ta del av innehållet rekommenderar jag Skolverkets hemsida www.skolverket.selänk till annan webbplats. Nytt för nästa läsår blir att eleverna i årskurs 6 får betyg efter höstterminen. Betygsskalan är från A till F, där A är det högsta betyget och F icke godkänd. Kunskapskraven för de olika betygsnivåerna i varje ämne beskrivs i läroplanens kursplaner. Det blir en utmaning för oss på skolan att skapa kännedom och förståelse för dessa kunskapskrav hos elever och föräldrar och efter höstterminen bedöma elevernas kunskapsinhämtning. Vid höstens föräldramöten kommer mer information om detta.

 
Rektorsområdets budget för år 2012, omfattande Hagbyängens förskola, Järnboås förskola, åk F-6 och fritids samt Ås förskola, åk F-6 och fritids, är på 22 344 000 kr. När kostnaderna för april månad är betalda ligger vi på plus 250 000 kr. Förhoppningen är att denna trend håller i sig året ut och att inga sparkrav tillkommer.

 
En övrig fråga ställdes angående Hagbyängens 5-årsgrupp. Önskemål om fler aktiviteter för denna åldersgrupp framfördes. Rektor och Anneli Östlund, personalrepresentant från Hagbyängens förskola, tar med sig denna önskan till förskolans nästa arbetsplatsträff.

 
Rektor Anders tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Minnesanteckningar från skolråd

Ås skola 2011-10-27 kl 19:00-21:00

Närvarande:
Anders Forsberg, Pernilla Björk, Emma Ekman, Annika Wilhelmsson, Malin Liljeberg, Christina Elensky, Anna Magnusson, Sami Hoikkala, Charlott Hoffset, Florian Sedernthal, Mikaela Hoikkala Blomkvist, Evelina Daugaard, Arne Vaatho, Ove Östlund, Susanna Johansson, Mattias Olofsson

 
Anders hälsar alla välkomna och alla deltagare presenterar sig.

 
Varför skolråd:
För att skapa god kontakt och kunna diskutera verksamheten och göra den så bra som möjligt. Möjlighet att ställa frågor till kontaktpolitiker från BUN, barn och utbildningsnämnden.

 
En kort rapport om dagsläget i verksamheterna:
Personalen på fritidshemmet har gjort ett bildspel som visar innehållet i verksamheten på fritids. Annika Wilhelmsson berättade att bildspelet visades på höstfesten dit alla föräldrar var inbjudna. Verksamheten på fritids innehåller bl.a. social träning, bakning, utflykter, spela spel, rita, måla, bygga, träna att ge varandra massage, fri lek på skolgården och i trädgården.

 
Emma Ekman berättade allmänt om skolarbetet. Allt rullar på. Jobbar med Olweus, alla ska vara trygga och känna arbetsro, förebygga mobbning osv.
Livsstil och hälsa är höstens tema inom "Grön flagg". Skoljoggen har genomförts samt Klasskampen på Norvalla. Just nu simträning på idrotten. Efter höstlovet är det dags att börja med utvecklingssamtalen. Svenska och matte coacher besöker åk 1-3, som finansieras genom ett statligt bidrag för att utveckla arbetet med eleverna. Olika råd finns där eleverna får vara med och framföra sina åsikter t.ex. elevråd, matråd, miljöråd och I can råd. Personal och elever laddar inför öppet hus och insamling till världens barn som kommer att genomföras i början av vårterminen.

 
Christina Elensky berättade om Ås förskolas verksamhet. Ett tema om kroppen och olika former pågår just nu. Att skapa trygghet i gruppen är också ett pågående arbete. Kulturpedagog Boel är med varje vecka vid några pass. Förskolan och fritids samarbetar vid öppning, stängning och planering för att använda personalen på ett effektivt sätt. Det är också bra för barnen i förskolan att lära känna personalen på fritids där de ju börjar när de går i förskoleklass.

 
Pernilla Björk berättade om Hagbyängens förskola. Där finns tre olika avdelningar, Gruvan, Hyttan och Smedjan. Personalen arbetar med Montessori pedagogik som är mycket spännande och som de vill bli mer utbildade i och introducera för barnen. Tanken är att skapa ett Montessorirum där barnen får arbeta på ett utvecklande sätt. Det är ett spännande material som också kräver ett särskilt förhållningssätt.
Kulturpedagog Mattias Seger är på plats en gång i veckan. Han har musik och media som inriktning. Just nu finns en tipi( stort indiantält) uppställd på gården. Där kan vi samla barnen och grilla korv, sjunga och dansa. Tipin får stå kvar tills tältduken har torkat. Det händer saker hela tiden på vår förskola som vi dokumenterar på olika sätt.

 
Vi pratade också om antalet barn i grupperna på förskolan. Ambitionen är att ett tak på 690 volym timmar inte ska överskridas på Noras förskoleavdelningar. Dock händer det ibland att barngrupperna blir större då garantin om förskoleplats inom fyra månader måste efterlevas.

 
Måluppfyllelse och resultat från enkäter:

Anders gick igenom olika resultat.
Han visade en sammanställning över kunskapsresultaten för vt 10 och 11 i alla årskurser. Cirka 85 % av eleverna har nått målen i alla ämnen. Vad behövs för att hjälpa en elev att nå sitt mål var en fråga som dök upp. Man har utvecklingssamtal med föräldrar och upprättar ett åtgärdsprogram för att hjälpa eleven. Mycket tid läggs på matte och svenska där även kraven är högt uppsatta.

 
Anders visade också sammanställningar från nationella prov för årskurs 3 och 5, föräldraenkäten, Olweusenkäten för åk 3-6 samt Skoltempen för åkrskurs F-6. Olweusenkäten för vt-11 visade de lägsta siffrorna för antalet elever som känt sig mobbade sedan skolan började arbeta efter denna antimobbingmetod läsåret 2006/2007. Det tycker vi är mycket glädjande.
Anders vädjar också till alla föräldrar att svara på årets föräldraenkät som kommer att delas ut i december månad. Resultatet från samtliga olika mätningar använder vi sedan som underlag för vår kvalitetsredovisning.

 
Implementering av nya läroplaner:

Arbetet pågår för fullt och mer information kommer att ges vid utvecklingssamtalen.

 
Betyg för elever i årskurs 6 fr.o.m. ht-2012:

Regeringen har fattat beslut om att inför en sexgradig betygsskala för årskurs 6 fr.o.m. ht-12. Det blir bokstäverna A-F som kommer att användas, där A är högsta betyg och F är icke godkänd.

 
Budget 2012:

Kommunens ekonomi är inte bra. Olika sparåtgärder med konsekvens- och riskbeskrivningar håller på att tas fram. Anna Magnusson, ordförande i BUN, besvarade lite frågor kring ämnet och berättade att BUN fattar beslut om budget för år 2012 den 17 november och kommunfulmäktige den 14 december. Allmänheten kommer att bjudas in till ett öppet möte innan budgeten beslutas.

5-årsgrupper i förskolan eller på fritids?

Vid årsskiftet finns 45 barn som behöver plats i förskolan. För att klara detta diskuteras olika lösningar bl.a. att flytta 5-åringar till fritidshemmen. Beslut i frågan kommer i samband med att budgeten för år 2012 beslutas. Anders lugnar oroliga föräldrar med att berätta att fungerande lösningar är på gång.

 
Övriga frågor:

Måste eleverna ha skyddsglasögon när de spelar innebandy på rasterna för att kommunens olycksfallsförsäkring ska gälla?  Anders kollar upp detta och meddelar resultatet på skolans hemsida.

 
Anders avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

 
Minnesanteckningarna skrev Malin Liljeberg, skolassistent på Ås skola.

Minnesanteckning fört vid skolrådet för Ås rektorsområde 2011-05-05

 
Närvarande :
Rektor: Anders Forsberg
Föräldrarepresentanter: Sten Tyrfors, Jan Knutsson, Ove Östlund, Jenny Bergqvist, Camilla Gustavsson, Micaela Hoikkala Blomqvist, Cecilia Nordh
Florian Seidenthal, Susanna Johansson, Evelina Daugaard
Utvecklingspedagoger: Emma Ekman, Annika Wilhelmsson, Pernilla Björk, Christina Elensky
Skolassistent: Helena Pettersson
Specialpedagog: Marianne Svärd
Politisk representant: Anna Magnusson

 
Rektor Anders Forsberg öppnade mötet med en kort presentation av alla närvarande. Han berättade om syftet med skolråd som är att få ett diskussionsforum där personal och föräldrar från de olika verksamheterna samt politiska representanter träffas för att informera och diskutera om verksamheterna.
 
Personalen på Ås skola/förskola samt Hagbyängens förskola ger en bild av läget i de olika verksamheterna.

 
Hagbyängens förskola har haft en skräpplockar dag på Norvalla.
De är också i full gång med arbetet runt en utställning som kommer att visas på biblioteket.
Förskolans dag är den 19/5 men kommer att firas den17/5, vid Skolparken i Nora, med aktiviteter som kulturpedagoger och förskolepersonal anordnar.

 
Ås förskola kommer också att delta i förskolans dag den 17/5. Joppe, som är kulturpedagog i kommunen, har tillsammans med Ås förskolebarn sjungit och gjort dockor till utställningen på biblioteket. Temat de arbetar med är vänskap och empati och det material de använder är "Grodan och hans vänner".
Ås förskola har också fått 2 nya barn samtidigt som 2 andra barn från Ås förskola flyttats till Ås förskoleklass och fritids. Samarbetet mellan förskolan och fritids utvecklas bl.a. genom gemensam öppning och stängning.

 
Ås Fritids har haft påsklovsaktiviteter med utflykter och bad. Just nu är de på gång med att plantera frön.

 
Ås Skola
Gemensamt för hela skolan är den kommande "lekveckan", v.19, där alla elever, på rasterna, deltar i aktiviteter som de äldre barnen tillsammans med en vuxen ansvarar för. Syftet med lekveckan är att stärka den sociala gemenskapen mellan de olika åldersgrupperna.
 F:orna arbetar med utrotningshotade djur och har runt detta tema en utställning som visas på biblioteket. 1:orna har trafiktema och i matten mäter de. De arbetar även intensivt med läsning.
2:orna arbetar med historia om hur det var för 50-100 år sedan. I biologi tittar de på myran samt fjärilens utvecklingsstadier. 3:orna har precis avslutat de nationella proven likaså 5.orna. 
4-5-6:orna har haft skräpplockar dag och städat i bygden. 6:orna håller på med repetitioner inför den stundande musicalen på Nora teater/biograf. På kvällen den 16 maj är föräldrarna välkomna att se föreställningen och skolans övriga elever och lärare får se den på förmiddagen den 17 maj.

 
Marianne Svärd informerar om Resursen. Resursen är till för barn-ungdom och familj 0-20 år och består av tre delar. Socialsekreterare som handlägger, Vingen som familjebehandlar samt elevhälsan som är en samlad resurs för att handleda och hjälpa personal och elever.
Ett prioriterat mål som kommunen satsar på är att utbilda all personal i ICDP, International Child Development Programme. ICDP är ett förhållningssätt som tar upp samspelet mellan människor. Mer om vad ICDP handlar om finns att läsa på www.icdp.se/länk till annan webbplats.
Ett testmaterial som hjälper till att upptäcka läs- och skrivsvårigheter är framtaget och man arbetar med att få ett liknande material för matematiken.
Vidare arbetar Elevhälsan tillsammans med arbetslagen på skolan runt boken "Vilse i skolan" som handlar om "explosiva" barn och hur vi kan bemöta dem.

 
Anders berättade om olika åtgärder för att öka elevernas kunskapsresultat.  Mätningar visar att vi i Nora kommun har goda förutsättningar för att lyckas bättre. Åtgärderna är formulerade under rubriken "Öka förväntningarna". Vi har bl.a. "mattecoacher" ute i verksamheterna för att stimulera undervisningen i matematik och det finns planer på att även satsa på "läsecoacher".

 
Anders berättade också om lokala arbetsplaner och likabehandlingsplaner som finns för alla verksamheter samt om kvalitetsredovisningen som fungerar som en kvalitetssäkring av verksamheterna. Mer om dessa går att läsa på verksamheternas hemsidor, se http://nora.selänk till annan webbplats Han informerade också om den nya skollagen och nya läroplaner som börjar gälla fr.o.m. den 1 juli 2011. Läs mer på Skolverkets webbplats.

 
Skolavslutning ska vi ha på kvällen den 9/6 kl. 18.30. Alla anhöriga välkomnas.

 
Övriga Frågor
Är det i linje med att höja förväntningar när 5-åringar börjar i förskoleklass?
Det är en pedagogisk fråga och en utmaning för oss som personal att möta upp varje barn efter dess eget behov.
Kan man på något vis kvalitetssäkra måltiderna i förskolan? Kan ni ha det som ett prioriterat mål?
Det är ett bra förslag som man kan granska. Vi eftersträvar pedagogiska och näringsriktiga måltidssituationer.
Kan fotograferingen av eleverna läggas ut på ett lokalt företag?
Vi tror att det inte finns något hinder för det. Sten Tyrfors fick uppdraget att ta reda på ev. intresse från lokala företag.

 
Anders avslutade och tackade för ett välbesökt skolrådsmöte!

Informationsägare: Bildningsförvaltningen, Ås skola
Sidan uppdaterad: 2015-11-12 16.58

Ås skolan, Nora Kommun, 713 80 Nora  |  Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se |  Besöksadress: Byvägen 4, Ås
Om webbplatsen | webbkarta